Din literele x, a, n, t, o, m poți aranja următoarele cuvinte:

6- Cuvinte din litere (1)

xantom (19)

5- Cuvinte din litere (5)

manto (9)monta (9)motan (9)notam (9)tomna (9)

4- Cuvinte din litere (17)

anto (5)atom (8)aton (5)axon (14)mano (8)mato (8)mona (8)mont (8)mota (8)nato (5)noma (8)nota (5)noxa (14)oman (8)taxo (14)toma (8)tona (5)

3- Cuvinte din litere (15)

amo (7)ano (4)axo (13)man (6)mao (7)mat (6)max (15)mta (6)nat (3)noa (4)oma (7)tam (6)tao (4)tom (7)ton (4)

2- Cuvinte din litere (13)

am (5)an (2)at (2)ax (11)ma (5)mo (6)na (2)no (3)nt (2)oa (3)om (6)ta (2)to (3)