Din literele x, i, l, a, n, u poți aranja următoarele cuvinte:

6- Cuvinte din litere (1)

xilanu (15)

5- Cuvinte din litere (8)

aluni (5)linux (14)linxu (14)luxai (14)naiul (5)ulani (5)uniax (14)xilan (14)

4- Cuvinte din litere (24)

alin (4)alui (4)alun (4)anul (4)axul (13)inul (4)lanu (4)laxu (13)lina (4)linu (4)linx (13)luai (4)luna (4)luni (4)luxa (13)naiu (4)nuia (4)nula (4)nuli (4)ulan (4)ulia (4)unia (4)unix (13)xina (13)

3- Cuvinte din litere (25)

ali (3)ani (3)anu (3)aul (3)axu (12)ian (3)iau (3)ila (3)ina (3)inu (3)iul (3)iun (3)lan (3)lax (12)lia (3)lin (3)lua (3)lui (3)lux (12)nai (3)nil (3)nul (3)ula (3)una (3)uni (3)

2- Cuvinte din litere (16)

ai (2)al (2)an (2)au (2)ax (11)ia (2)ix (11)la (2)li (2)lu (2)na (2)ni (2)nu (2)ul (2)un (2)xi (11)