Din literele x, i, l, e, n, i poți aranja următoarele cuvinte:

6- Cuvinte din litere (1)

xileni (15)

5- Cuvinte din litere (6)

elini (5)lenii (5)linei (5)linie (5)xenii (14)xilen (14)

4- Cuvinte din litere (15)

elin (4)exil (13)ilie (4)inei (4)inel (4)inie (4)leii (4)leni (4)liei (4)lien (4)line (4)lini (4)linx (13)neil (4)xine (13)

3- Cuvinte din litere (7)

iei (3)lei (3)lin (3)nex (12)nil (3)xen (12)xii (12)

2- Cuvinte din litere (11)

ei (2)el (2)ex (11)ie (2)ii (2)ix (11)le (2)li (2)ne (2)ni (2)xi (11)